GDPR & privacybeleid

Privacyverklaring GBS ’t Zonneveld

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. Bescherming van persoonsgegevens
 2. Tot wie kunt u zich wenden met vragen?
 3. Voor welke doeleinden worden uw gegevens verwerkt?
 4. Welke personen of categorieën van personen kunnen uw gegevens “ontvangen” (inkijken, aanpassen, beheren)?
 5. Hoe worden uw persoonsgegevens ingezameld?
 6. Hoe lang worden uw gegevens bewaard?
 7. Wat zijn uw rechten?
  1. Recht op intrekken toestemming
  2. Recht op indienen klacht bij toezichthoudende autoriteit
 8. Op basis waarvan verwerken wij uw gegevens?

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 1. Bescherming van persoonsgegevens

Onze school hecht groot belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en verwerkt de persoonsgegevens die haar verstrekt worden met gepaste zorg. Hieronder geven we graag meer uitleg over hoe wij de persoonlijke gegevens van de leerlingen, de ouders en het personeel behandelen. Dit doen we volgens de transparantieplicht voorzien in de privacywetgeving en in het bijzonder de Algemene gegevensverordening / General Data Protection Regulation (AVG / GDPR). Het privacybeleid van onze school valt onder het algemeen gevoerde informatieveiligheidsbeleid van de school en het gemeentebestuur.

 1. Tot wie kunt u zich wenden met vragen?

Het gemeentebestuur Tervuursesteenweg 178 3060 Bertem is de verwerkingsverantwoordelijke.

De individuele school, de directeur of de schoolmedewerkers, die uw persoonsgegevens verwerken in de zin van de GDPR, worden niet beschouwd als verwerkingsverantwoordelijke.

Met vragen over het gevoerde privacybeleid en de genomen maatregelen kunt u terecht bij de directeur via het e-mailadres directie@gbszonneveld.be en/of bij het aanspreekpunt informatieveiligheid van onze school via het e-mailadres ict@gbszonneveld.be

 1. Voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens verwerkt?

 

Onze school verwerkt uw persoonsgegevens om de dienstverlening van de school te kunnen uitvoeren.
De school verwerkt uw gegevens niet voor commerciële doeleinden. Evenmin gebruikt onze school uw gegevens om interesseprofielen (profiling) aan te maken, zonder dat u hiervoor uw toestemming geeft.

Het is mogelijk dat uw gegevens worden verwerkt via automatische besluitvorming. Dit gebeurt dan enkel in het kader van goedgekeurde wetgeving / gemeentelijke reglementen. Een voorbeeld hiervan is het toekennen van een sociale premie aan de hand van uw inkomen.

 

 

 

 1. Welke personen of categorieën van personen kunnen uw gegevens “ontvangen” (inkijken, aanpassen, beheren)?

 

De personeelsleden van de school hebben toegang tot uw gegevens, voor zover zij die nodig hebben in de uitvoering van hun taken. Niet iedereen binnen het school heeft toegang tot dezelfde informatie. Bijvoorbeeld: de toegangen de secretariaat-medewerkers en de lesgevers verschillen.

Voor het uitvoeren van bepaalde taken doet het school een beroep op “verwerkers”. Dit zijn externe partijen die enkel in opdracht van de school persoonsgegevens verwerken. Voorbeelden van deze externe partijen zijn:

 • ICT-bedrijven waar het school mee samenwerkt,
 • Externe partners met wie activiteiten worden georganiseerd

De school stelt met deze verwerkers een “verwerkersovereenkomst” op, volgens de bepalingen van de GDPR/AVG.

 

 1. Hoe worden uw persoonsgegevens ingezameld?

 

De school zal steeds de nodige gegevens bij u opvragen, op papier of digitaal.

Bij andere partijen wordt er enkel informatie opgevraagd voor wettelijk vastgelegde doelen. Als school verbinden we ons ertoe u hierover te informeren indien u dit vraagt.

 

 1. Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

 

Uw gegevens worden bewaard zo lang als nodig is om de dienstverlening uit te voeren. Bepaalde gegevens zullen langer bewaard worden indien wetgeving ons hiertoe verplicht.

 1. Wat zijn uw rechten?

 

U heeft het recht om inzage te krijgen tot de gegevens die wij over u verwerken. Hiervoor kan u de directeur directie@gbszonneveld.be of het aanspreekpunt van de school ict@gbszonneveld.be

 contacteren. De school houdt hiertoe een register van verwerkingsactiviteiten bij (verplicht door GDPR art. 30). U heeft het recht om :

 • gegevens over u te (laten) verbeteren (rectificatie)
 • uw gegevens te (laten) wissen
 • de verwerking van uw gegevens te beperken
 • bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens
 • uw gegevens op te vragen in een leesbaar bestand om zo deze gegevens over te dragen naar een andere instantie (recht op gegevensoverdraagbaarheid)
 1. Recht op intrekken toestemming

 

U heeft steeds het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens in te trekken, indien de rechtmatigheid van de verwerking is gebaseerd op uw toestemming. De gegevens verwerkt in de periode waarin u uw toestemming heeft verleend, blijven evenwel rechtmatig verwerkt.

 1. Recht op indienen klachten bij toezichthoudende autoriteit

Als je het niet eens bent met de verwerking van jouw gegevens, of je hebt inbreuken vastgesteld kan je je wenden tot de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens of de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Vlaamse Toezichtcommissie                                                                                   Gegevensbeschermingsautoriteit

Koning Albert II-laan nr. 15, 1210 Brussel                                                               Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

             

contact(at)toezichtcommissie.be                                                                             contact(at)apd-gba.be

Link naar klachtenprocedure VTC                                                                             Link naar klachtenprocedure GBA

 1. Rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens

 

De GDPR bepaalt dat er meerdere rechtsgronden zijn op basis waarvan uw persoonsgegevens mogen verwerkt worden.

De doelen van een school zijn voornamelijk bepaald door wetgeving. Bijvoorbeeld:

 • Leerlingenadministratie
 • Leerlingevaluatie
 • Zorg voor leerlingen
 • Leerlingen volgen, in samenwerking met het CLB
 • Personeelsadministratie

Indien de school op basis van wetgeving uw gegevens verwerkt, is er geen toestemming nodig. U wordt op het moment van het verwerken (inzamelen) van uw gegevens hierover ingelicht.

Ook in uitvoering van contracten, het vrijwaren van uw vitaal belang of voor taken van algemeen belang is het niet nodig om uw toestemming te geven.

Indien uw expliciete toestemming nodig is om een verwerking uit te voeren, zal de gegevensinzameling via een invulformulier gebeuren. Dienstverlening van de school die niet bepaald is door wetgeving omvat bijvoorbeeld:

 • Organiseren van schoolfeesten en -evenementen
 • Sturen van nieuwsbrieven
 • Maken en gebruik van gerichte foto’s (andere dan individuele foto’s voor dossiers)

Deze processen verlopen altijd via formulieren die jij zelf invult. Door deze in te vullen geef je expliciete toestemming om je gegevens te verwerken voor de doeleinden vernoemd op de formulieren. We verwerken jouw gegevens die we via deze weg krijgen niet voor andere doeleinden. Indien we toch jouw gegevens voor nog andere doeleinden willen verwerken, zal dit expliciet gevraagd worden onderaan het formulier zodat je actief je toestemming kan geven voor verdere verwerkingen.

Een overzicht van de onderscheiden verwerkingen, met de daarbij horende rechtsgronden, houdt het school bij in haar register van verwerkingsactiviteiten (verplicht door GDPR art. 30). U kan dit register op eenvoudig verzoek inkijken.

Opgesteld door VERA www.vera.be

Openingsuren & contact

Gemeentelijke basisschool 't Zonneveld

adres
A.E. Verbiststraat 63060 Bertem
Tel. tel.
016 48 06 58
e-mail
directie@gbszonneveld.be

Deel deze pagina