Schoolraad

De schoolraad is een formeel advies- en overlegorgaan op school. Vertegenwoordigers van ouders, leerkrachten en lokale gemeenschap bespreken er welbepaalde thema’s met de directie en de inrichtende macht. De standpunten van de ouders worden voorbereid op de vergaderingen van de oudervereniging.

De schoolraad kan zelf het initiatief nemen om advies te geven over aangelegenheden die personeel, leerlingen en ouders aanbelangen. Daarnaast zijn er een aantal thema’s waar advies over uitgebracht moet worden (bv. samenwerkingsverbanden met andere scholen of CLB). De inrichtende macht kan slechts op gemotiveerde wijze afwijken van dit advies. Over sommige onderwerpen moet worden overlegd (bv. de jaarplanning van extra-murosactiviteiten) en probeert de schoolraad een akkoord te sluiten. De schoolraad heeft het recht om informatie op te vragen bij de school en documenten in te kijken die nodig zijn om de advies- en overlegbevoegdheid uit te oefenen. De schoolraad heeft tevens een communicatie- en informatie plicht naar de achterban (alle ouders, leerkrachten en leerlingen van de school).

De schoolraad wordt om de vier jaar gekozen en vergadert minimaal drie keer per jaar.

De verslagen van de schoolraad vind je hieronder terug en worden ook gepubliceerd op de website van de gemeente Bertem.

Deel deze pagina